Navigace

Obsah

Žádosti o informace

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů.

Lhůty:
Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) - 7 dnů
Výzva k  upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3,
písm. a) - 7 dnů
Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu
(§ 14 odst.3,písm.b)-3dny
Poskytnutí informace žadateli (§ 14  odst. 3, písm. c) - 15 dnů
Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze  závažných důvodů (§ 14 odst.
5) - 10 dnů
Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) - 15 dnů
Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 3, písm. a) - 30 dnů
Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či
nevydal rozhodnutí o nevyhovění ( § 15 odst. 4) - 15  dnů
Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) - 15  dnů

Termíny:
Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup
(§ 5 odst. 2)-od 1.1.2001
Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5
odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99
Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Kdo může o  informaci požádat
- je to každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč
  o informaci žádá

Kdo informaci poskytne
- kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy informaci neposkytne
- je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
- jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby
  (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v  politických
  stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)

- pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
- jde-li o  informace o probíhajícím trestním řízení
- pokud se vztahuje výlučně k  vnitřním pokynům a personálním předpisům toho,
  kdo je o informaci požádán

Jak se o informaci žádá
- ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným
  pomocí telekomunikačního zařízení
- písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo
  není-li informace z pohledu žadatele dostatečná

Co musí písemná žádost obsahovat
- musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a
  kdo ji činí
- neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)

Jaký bude postup povinného orgánu
- je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li
  upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
- pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí
  žadateli do tří dnů
- pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci
  nejpozději do 30 dnů ( od 1. 1. 2001 do 15 dnů)

Co když orgán žádosti nevyhoví
- pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve  lhůtě pro
  vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
- jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani
  nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci
  odepřel
- proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději
  do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá
- odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti
  nebo takové rozhodnutí měl vydal

Kdo o odvolání rozhodne
- o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu,
  který rozhodnutí vydal. Jde-li o  rozhodnutí obecního úřadu ve věcech
  samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada
  rozhoduje zastupitelstvo obce)
- ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve  lhůtě do 15 dnů od
  předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
- proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat
  návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.